Vanliga frågor och svar

Vad är Sinfra?

Sinfra är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Sinfra har i uppdrag av sina medlemmar att upphandla teknik, produkter och tjänster och därmed uppfyller kraven för en inköpscentral inom försörjningssektorn.

Sinfra fungerar som ett komplement till medlemmarnas inköpsorganisationer. Inom vissa områden är det en fördel att agera samfällt. Ramavtalen som Sinfra upphandlar kan medlemmen använda direkt utan att göra egna upphandlingar. Utgångspunkten för Sinfras ramavtal är att medlemmar snabbt, effektivt och tryggt skall kunna välja den teknik, produkter och tjänster som passar bäst.

Hur gör jag avrop från Sinfras ramavtal?

Medlemmen kan avropa på Sinfras ramavtal via en Villkorsjämförelse eller en Förnyad konkurrensutsättning. Vilken metod som ska användas och hur det går till i praktiken beskrivs i vår Avropsvägledning.

Hur arbetar Sinfra med hållbarhet?

Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Sinfra har ett väl inarbetat koncept för hållbar upphandling. Hållbarhetsperspektivet beaktas alltid i våra utredningar inför upphandlingarna när vi specificerar vad som ska upphandlas och hur behovet ser ut hos våra medlemmar. I upphandlingsprocessen ställs alltid hållbarhetskrav och leverantörernas hållbarhetsarbete är alltid en post som väger tungt i utvärderingen. I grunden ligger Sinfras uppförandekod för leverantörer. För att komma i fråga som ramavtalsleverantör hos Sinfra krävs att leverantören åtar sig att följa vår uppförandekod. Läs mer om våra hållbara upphandlingar här!

Hur blir jag medlem hos Sinfra?

Ansök om medlemskap hos Sinfra via ansökningsformuläret. Det utgår ingen medlemsavgift utan endast en insats som är en engångsbetalning. Vid eventuellt utträde ur Sinfra återbetalas insatsen till medlemsbolaget.

Bolag som ingår i samma koncern som en befintlig medlem behöver inte betala någon medlemsinsats. Dock behöver man ändå göra en ansökan i samma formulär. Ange då vilket medlemsbolag som ingår i koncernen.

Vem kan avropa på Sinfras ramavtal?

Alla energi-, vatten-, och/eller  elbolag i Sverige som är medlemmar hos Sinfra har möjlighet att avropa på våra ramavtal. I formell mening är det medlemmarna som själva äger ramavtalen genom sitt delägarskap i föreningen.

Till medlem antages verksamheter eller förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera och/eller distribuera energi och/eller vatten till kunder, under förutsättning att det är en beställare av teknisk utrustning, systemlösningar eller tjänster avsedd för egna verksamheter.

Fördelar med Sinfras ramavtal?

Det finns många fördelar för medlemmarna att använda Sinfras ramavtal.
Förutom att man som medlem snabbt, tryggt och effektivt kan välja den produkt, teknik, tjänst och ramavtalsleverantör som passar bäst, finns det fler fördelar med Sinfras ramavtalsportfölj.

 • Samtliga upphandlingar baserar sig på den totala inköpsvolymen från samtliga medlemmar.
 • Ramavtalsleverantörernas garantiåtaganden är i de flesta fall betydligt mer långtgående.
 • Övriga villkor som avtalas inom ramen för ramavtalen är oftast bättre än vad som kan förhandlas fram vid en enskild upphandling, tex volymrabatter mm.
 • Inför en beställning /avrop från ramavtalen kan en förnyad konkurrensutsättning ske för att på så sätt erhålla bästa pris och villkor.
 • Sinfra har med sina upphandlingar den unika möjligheten att teckna ramavtal med flera ramavtalsleverantörer inom samma produkt- eller tjänsteområde. Detta ger medlemmarna möjlighet att göra en villkorsjämförelse eller förnyad konkurrensutsättning och utifrån denna avropa från den ramavtalsleverantör som passar medlemmens specifika behov bäst. Denna förutsättning är inte möjlig vid en enskild upphandling.

 • Genom att välja Sinfras upphandlade ramavtal spar medlemmar både tid och resurser och slipper genomföra egna upphandlingar.
 • Medlemmar eliminerar samtidigt risken för dyra och kostnadskrävande överprövningsprocesser.
 • Sinfras hållbarhetskoncept Hållbar upphandling genomsyrar hela verksamheten och säkerställer kravställandet i upphandlingsskedet och uppföljning av ramavtalsleverantörer.
 • Samtliga avrop och leveranser som görs via Sinfras ramavtal sammanställs i statistikunderlag som kan göras tillgängligt för medlemmar och ramavtalsleverantörer.
 • Myndighetsrapportering kring transport av askor (farligt avfall) kan hanteras av Sinfra på uppdrag från medlemmen.
 • Sinfra håller en kontinuerlig dialog med energisektorns olika parter för att säkerställa Effektivitet, Trygghet och Teknik och bidra till ett mer hållbart samhälle.
Hur använder jag Sinfras ramavtal på bästa sätt?

Sinfras ramavtal används bäst genom att så fort ett behov om material eller tjänsteanskaffning uppstår hos medlemmen görs en avstämning med Sinfras i Medlemsportalen över produkter, tjänster och ramavtalsleverantörer för att förvissa sig om något lämpligt.

Du behöver ett konto till Medlemsportalen för att få tillgång till samtliga ramavtal.

Utifrån ramavtalsöversikten kan medlemmen  med fördel utföra en konkurrensutsättning av de olika ramavtalsleverantörernas pris och villkor varefter avrop sker.

Kan Sinfra göra en upphandling för just oss?

Inom tjänsteområdet Ramavtal gör Sinfra endast upphandlingar som sedan finns tillgängliga för alla medlemsbolag. Dock kan Sinfra Inköpsresurser anlitas för att hjälpa en medlem med en specifik upphandling eller annat inköpsrelaterat uppdrag.

Kan man som medlem efterfråga bätte och uppdragsspecifika villkor mellan ramatvalsleverantörer och inom ramavtalet?

Medlemmarna har möjlighet att efterfråga bättre och uppdragsspecifika villkor mellan ramavtalsleverantörer och inom ramavtalet. För mer information om hur kontakta Sinfras upphandlare.

Kostar det att vara medlem hos Sinfra?

Det kostar inte att var medlem hos Sinfra. Däremot ska en insats betalas in baserat på energi-, vatten-, och/eller elbolagets storlek men denna insats återlämnas tillbaka till medlemmen om de går ur Sinfras medlemskap.

Kan jag ha direkt kontakt med ramavtalsleverantörerna?

Ja, absolut! Eftersom det är ni som känner era lokala förutsättningar bäst är det ibland lättast att ni har direktkontakt med ramavtalsleverantörerna. Det som är viktigt att komma ihåg vid beställningar eller ramavtalsfrågor är att hänvisa till Sinfras ramavtal. Vi hjälper naturligtvis gärna till med kontakter och frågeställningar vid behov.

Kan jag välja olika ramavtalsleverantör i en upphandling?

Sinfra har oftast ramavtal med fler ramavtalsleverantörer, ni har som medlem möjlighet att genom att göra en villkorsjämförelse eller förnyad konkurrensutsättning använda er av den ramavtalsleverantör som passar era behov och krav bäst.

Vid större enskilda projekt kan ni via Sinfra göra en förnyad prisförfrågan och konkurrensutsätta de befintliga ramavtalen.

Vad är Sinfra konceptet Hållbar Upphandling?

Sinfras upphandlingar strävar efter att ge medlemmarna de bästa lösningarna ur ett hållbarhetsperspektiv. I begreppet hållbarhet omfattas såväl legal, teknisk och ekonomisk hållbarhet som miljö- och CSR-frågor. Vi vill att man vid användande av Sinfras ramavtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt, etiskt och socialt, hela vägen från framställande till slutanvändning. Även uppföljning är en viktig del av konceptet, ramavtalen följs upp under ramavtalstiden för att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbeten och för att gemensamt hitta förbättringsområden. Sinfra har tagit fram uppförandekoder, både för våra ramavtalsleverantörer och för intern verksamhet.

Hur kan jag få Sinfras nyhetsbrev?

SinfraNytt skickas ut månatligen och tar upp nyheter, hållbara upphandlingar och händelser i organisationen. 

Registrera dig för SinfraNytt i formuläret här på vår hemsida.

Vad är Medlemsportalen och hur får jag tillgång till Sinfras Medlemsportal?

Medlemsportalen är Sinfras plattform där du som medlem kan ta del av Sinfras samtliga ramavtal. I Medlemsportalen kan du som medlem enkelt navigera och söka efter ramavtal, aktuella avtalsperioder och hitta till leverantörernas kontaktuppgifter etc. Där finns även statistik för din organisations avrop på Sinfras ramavtal. Ett medlemsbolag kan ha obegränsat antal användarkonton till Medlemsportalen.

Hur finansieras Sinfra?

Sinfra finansieras genom att en fast procentsats läggs in i ramavtalen som skrivs, en så kallad kickback. Den betalas månatligen in till Sinfra av ramavtalsleverantörerna.