Upphandlingsprocessen

Sinfras upphandlingsprocess utgår från medlemsbehovet och den input vi får in av medlemmarna. Med detta som utgångspunkt påbörjas processen där vi i första skedet genom samverkan med medlemmarna samlar in underlag och expertis för upphandlingen samt analyserar marknaden för det efterfrågade behovet.

Utannonsering av upphandlingen sker via upphandlingsverktyget Mercell TendSign där vi bjuder in leverantörer att lämna intresse samt genomgå en leverantörskvalificering för att i nästa steg erbjudas möjligheten att lämna anbud.

Utvärdering av anbud sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv där både miljöaspekter och kvalitet utgör en stor del av utvärderingskriterierna.

Slutligen tilldelas ramavtal till en eller flera leverantörer utan inbördes rangordning.