Upphandlingsprocessen

Sinfras upphandlingsprocess utgår ifrån medlemsbehovet och den input vi får in av våra medlemmar. Med denna utgångspunkt påbörjas processen där vi i första skedet genom samverkan med medlemmarna samlar in underlag och expertis för upphandlingen samt analyserar marknaden för det efterfrågade behovet. Utannonsering av upphandlingen sker via upphandlingsverktyget Visma TendSign där vi bjuder in leverantörer att lämna intresse samt genomgå en leverantörskvalificering för att i nästa steg erbjudas möjligheten att lämna anbud. Utvärdering av anbud sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv där hållbarheten utgör en stor del av utvärderingskriterierna. Sinfra följer också upp leverantörens hållbarhetsarbete årligen för att säkerställa att hållbarheten efterlevs samt att våra riktlinjer efterföljs. Slutligen tilldelas ramavtal till en eller flera leverantörer utan inbördes rangordning.