Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

SCADA, DCS och NIS med tillhörande system och komponenter

December - September
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

I upphandlingen ingår överordnade styrsystem inklusive kringutrustningar. Under förstudiefasen arbetar vi med att ta fram mer detaljerat innehåll och tar gärna emot input på vad som kan ingå i kommande ramavtal.

Revisions- och underhållstjänster för produktionsanläggningar

April - September
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen omfattar revisions- och underhållstjänster som efterfrågas i samband med revisioner, underhåll, ombyggnationer och reparationer av vatten- och rökgasreningsutrustning samt kringutrustning i anläggningar för energiproduktion. Innefattar olika områden såsom Mekaniskt Underhåll, Eldfast infodring, saneringstjänster, El och automation m.m

Ledningsunderhåll, ledningsförnyelse och brunnsrenovering

April - Juni
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtalsområde.

Kemiska produkter

April - Augusti
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Kabelfelsökning, diagnostik och provning

Maj - November
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Upphandlingen avser utbud av både produkter och tjänster inom kabelfelsökning, diagnostik och provning. Tjänsterna kan vara exempelvis statusbedömning av kabelisolation samt tillhörande skarver och avslut och/eller kvalitetssäkring vid nyförlagd kabel. Dessutom avser upphandlingen tjänster för att lokalisera hög- och lågohmiga kabelfel, på låg- och mellanspänning. Upphandlingen avser också produkter såsom högspänningsprovare, kabelidentifiering samt kabel- och mantelfelsökningsinstrument.

Solceller och Energilager

Maj - December
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Solceller och energilager kommer att genomföras som ett DIS. Det kommer vara möjligt att upphandla separata produkter och installationer eller en helhetslösning. Inom ramen för DISet kommer det också vara möjligt att upphandla solcellsparker och energilager.

Bottenaska

Augusti - December
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Bottenaska från produktionsanläggningar.

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.