Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

Trafikavstängningar; material och tjänster

Oktober - Mars
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Nytt avtalsområde för hyra och/eller inköp av avstängningsmateriel samt trafikanordningstjänster. Exempel på tjänster är framtagande av TA-plan, planering, ansökan, utförande, ställa ut utrusningen och sköta den under byggtiden samt av etablera när projektet är klart mm.​ 

Fordon

November - Mars
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingens objekt avser köp av nya fordon upp till 3,5 ton. Fordonen är uppdelade i två kategorier, personbilar och transportfordon. Det finns även möjlighet att köpa tillhörande extrautrustning och service av avropade fordon.

Ledningsvisning

December - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Nytt avtalsområde för ledningsvisning / utsättning, inmätning samt handläggning av ärenden i det nationella systemet Ledningskollen.  

Försäkringsförmedlartjänster

December - April
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkringsområdet samt försäkrings- och konsulttjänster, riskanalyser, rådgivning och kartläggning inför lämpliga försäkringsupplägg.

Pumpar med tillhörande produkter & tjänster

December - Mars
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Pumpar”. Upphandlingen avser olika typer av pumpar såsom cirkulationspumpar, tryckstegeringspumpar, doseringspumpar, dräneringspumpar, länspumpar, LTA-pumpar etc. Dessutom inkluderas tillhörande produkter såsom stativ, kopplingar, reservdelar m.m. och tjänster såsom service, LCC-beräkningar, montage osv.

Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning inkl. transporter

December - April
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Lars-Eric Larsson
Mail: lars-eric.larsson@sinfra.se

Förnyelseupphandling som avser omhändertagande av framför allt flygaska från avfallsförbränning, inklusive transporter, d.v.s. aska klassat som farligt avfall. Tjänsten omfattar lossning, lastning, transport till behandlingsanläggning samt omhändertagande av flygaska.

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Laddstationer 

Februari - Juli
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Nytt avtalsområde gällande laddstationer för elbilar, olika typer och storlekar samt tjänster som tex service och underhåll mm. 

Bemanningstjänster

Februari - Maj
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ramavtalsområdet gäller bemanningskonsulter inom administration, ekonomi, fastighet, HR, support.

Kalk

Februari - Juli
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kalk”. Upphandling avser släckt kalk, bränd kalk m.m.

Småskalig Värmeproduktion

Februari - Juni
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Lars-Eric Larsson
Mail: lars-eric.larsson@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende små pannor för fjärrvärme avsedda för fastbränsle, olja/bioolja och el. Pannorna nyttjas för topp- eller reservlast samt som tillfällig produktion vid nyuppförande av fjärrvärmesystem.

Småskalig elproduktion för värmeverk

Februari - Juni
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Lars-Eric Larsson
Mail: lars-eric.larsson@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende system för elproduktion i hetvattenanläggningar. Systemet bygger på OCR-teknik och kompletterar hetvattenanläggningen så att el kan produceras utan kräva tillgång på ånga.

Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster

Februari - Juli
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Ett befintligt avtal gällande nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter, system och tjänster som nu när det förnyas är tänkt att utökas med fler tillhörande tjänster.  

Kundinsamlingssystem

Mars - Juni
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

IT-system med fokus på kundhantering, CRM, så som anläggningsuppgifter för kunder samt stöd för fakturering.
Inkom gärna med input.

Flödesmätare och instrumentering för VA-processer

Mars - Juni
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Pumpstationer

Mars - Juli
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.