Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

Ledningsvisning

December - Juni
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Nytt avtalsområde för ledningsvisning / utsättning, inmätning samt handläggning av ärenden i det nationella systemet Ledningskollen.  

Försäkringsförmedlartjänster

December - April
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkringsområdet samt försäkrings- och konsulttjänster, riskanalyser, rådgivning och kartläggning inför lämpliga försäkringsupplägg.

Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning inkl. transporter

December - April
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Förnyelseupphandling som avser omhändertagande av framför allt flygaska från avfallsförbränning, inklusive transporter, d.v.s. aska klassat som farligt avfall. Tjänsten omfattar lossning, lastning, transport till behandlingsanläggning samt omhändertagande av flygaska.

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Laddstationer med tillhörande produkter och tjänster

Februari - Juli
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Nytt avtalsområde gällande laddstationer för elbilar, olika typer och storlekar samt tjänster som tex service och underhåll mm. 

Bemanningstjänster

Februari - Maj
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ramavtalsområdet gäller bemanningskonsulter inom administration, ekonomi, fastighet, HR, support.

Kalk

Februari - Juli
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kalk”. Upphandling avser släckt kalk, bränd kalk m.m.

Småskalig Värmeproduktion

Februari - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende små pannor för fjärrvärme avsedda för fastbränsle, olja/bioolja och el. Pannorna nyttjas för topp- eller reservlast samt som tillfällig produktion vid nyuppförande av fjärrvärmesystem.

Småskalig elproduktion med ORC-system

Februari - Juni
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende system för elproduktion i hetvattenanläggningar. Systemet bygger på ORC-teknik och kompletterar hetvattenanläggningen så att el kan produceras utan kräva tillgång på ånga.

Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster

Februari - Juli
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Ett befintligt avtal gällande nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter, system och tjänster som nu när det förnyas är tänkt att utökas med fler tillhörande tjänster.  

Flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster

Mars - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser leveranser av flödesmätare (bla. magnetiska/induktiva mätare, utanpåliggande ultraljudsmätare) med tillhörande produkter, system och tjänster.

Pumpstationer

Mars - Juli
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Teknisk anläggningsdokumentation och information

Mars - Juni
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Teknisk anläggningsdokumentation och information som ska hjälpa företag att få kontroll över sin dokumentation vid bland annat investeringar samt drift och underhåll.

Personlarm

April - Juli
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Personlarm med säkerhetslösningar för bla ensamarbete, hot och våld.

Nyförläggning

Maj - September
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Nytt ramavtalsområde som avser styrd borrning, hammarborrning, AT-borrning och jordraket.

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.