Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

Försäkringsförmedlartjänster

December - December
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkringsområdet samt försäkrings- och konsulttjänster, riskanalyser, rådgivning och kartläggning inför lämpliga försäkringsupplägg.

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Överprövad
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Nyförläggning med schaktfria metoder

Maj - September
Status: Avtalsteckning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Nytt ramavtalsområde som avser styrd borrning, hammarborrning, AT-borrning och jordraket.

Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar

Juni - Januari
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser huvudsakligen leverans av stål-, koppar-, rostfria rör och böjar samt tillhörande produkter, system och tjänster för användning till fjärrvärme- och fjärrkyla samt VA-verksamhet.

Energimätare för värme och kyla

Augusti - Januari
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se
Upphandlingen avser i första hand Energimätare för värme och kyla. I andra hand avser upphandlingen kommunikation och insamlingssystem, installation samt tillhörande produkter och tjänster.

Pumpstationer

Augusti - December
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av större Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov.

Drönartjänster

September - December
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

I huvudsak drönartjänster gällande Vatten & Avlopp, Värme & Kyla samt El & Fiber. Exempelvis besiktning/felsökning av stolpar, master, linor och solceller. Mäta ytor för exempelvis bränslelager, projektering inför schaktarbeten mm.
Eventuellt kommer även köp/hyra av drönare ingå.

El-, Belysning och Fibermateriel inkl. Kundlager

September - Mars
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se
Förnyelseupphandling för produkter inom el-, belysning och fibermaterial. Exempel på produkter som kommer att ingå är kablar, kabelrör och armaturer, möjlighet att upprätta ett kundlager, dvs ett lager i nära anslutning till verksamheten kommer också att ingå i upphandlingen.

Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last

September - December
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal. Rubriken sammanfattar upphandlingens omfattning väl. Vi tar gärna in tips på förbättringar/nya idéer till den kommande upphandlingen.

Betongrör/Betongbrunnar

Oktober - Mars
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av betongrör, markförlagda rördelar och brunnar i betong.

Förnyelsebara bränslen

Oktober - Februari
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser förnyelsebara bränslen för produktion. Ett nytt avtalsområde inom Sinfra.

Områdessäkerhet

Oktober - Februari
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ny upphandling som avser områdessäkerhet i form av fysiskt skydd (ex. grindar och staket) och säkerhetssystem (ex. områdeslarm, kameraövervakning och passersystem).

Laboratoriemateriel

December - April
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av laboratoriemateriel.

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.