Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

Försäkringsförmedlartjänster

December - April
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkringsområdet samt försäkrings- och konsulttjänster, riskanalyser, rådgivning och kartläggning inför lämpliga försäkringsupplägg.

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Överprövad
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Småskalig elproduktion med ORC-system

Februari - Juni
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende system för elproduktion i hetvattenanläggningar. Systemet bygger på ORC-teknik och kompletterar hetvattenanläggningen så att el kan produceras utan kräva tillgång på ånga.

Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster

Februari - Juli
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Ett befintligt avtal gällande nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter, system och tjänster som nu när det förnyas är tänkt att utökas med fler tillhörande tjänster.  

Pumpstationer

Mars - Juli
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Konsulter inom anläggningsdokumentation och information

Mars - Juni
Status: Avtalsteckning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Teknisk anläggningsdokumentation och information som ska hjälpa företag att få kontroll över sin dokumentation vid bland annat investeringar samt drift och underhåll.

Personlarm

April - Juli
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Personlarm med säkerhetslösningar för bla ensamarbete, hot och våld.

Nyförläggning med schaktfria metoder

Maj - September
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Nytt ramavtalsområde som avser styrd borrning, hammarborrning, AT-borrning och jordraket.

Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar

Juni - Januari
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser huvudsakligen leverans av stål-, koppar-, rostfria rör och böjar samt tillhörande produkter, system och tjänster för användning till fjärrvärme- och fjärrkyla samt VA-verksamhet.

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.