Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

DIS: SCADA, DCS och NIS med tillhörande komponenter, system och tjänster

December - Augusti
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) inom områdena SCADA, DCS, NIS, Systemintegratör, Kommunikation samt Hårdvara. Ett DIS innebär att leverantörer löpande kan kvalificera sig till systemet och specifika upphandlingar skickas sedan ut till de kvalificerade leverantörerna. DISet är öppet för ansökningar till och med 2032-08-31.

Kabelfelsökning, diagnostik och provning

Maj - November
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Upphandlingen avser utbud av både produkter och tjänster inom kabelfelsökning, diagnostik och provning. Tjänsterna kan vara exempelvis statusbedömning av kabelisolation samt tillhörande skarver och avslut och/eller kvalitetssäkring vid nyförlagd kabel. Dessutom avser upphandlingen tjänster för att lokalisera hög- och lågohmiga kabelfel, på låg- och mellanspänning. Upphandlingen avser också produkter såsom högspänningsprovare, kabelidentifiering samt kabel- och mantelfelsökningsinstrument.

Solceller och Energilager

Maj - December
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Solceller och energilager kommer att genomföras som ett DIS. Det kommer vara möjligt att upphandla separata produkter och installationer eller en helhetslösning. Inom ramen för DISet kommer det också vara möjligt att upphandla solcellsparker och energilager.

Reservkraft

Augusti - December
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Förnyelseupphandling som omfattar mobila, stationära och containermonterade reservkraftsaggregat samt tillbehör såsom UPS.

Omhändertagande av bottenaska inklusive transporter

Augusti - December
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser huvudsakligen omhändertagande av bottenaska inklusive transporter. Tjänsten omfattar lastning, lossning, transport till behandlingsanläggning samt sortering och beredning av bottenaska i den form som den förekommer.

Rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster

September - Februari
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen innefattar både nybyggnation samt uppgradering och reparation av befintlig rökgasreningsanläggning.

Koldioxidinfångning genom olika metoder

Oktober - Februari
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ny upphandling som avser infångning och lagring av koldioxid, genom snabba och tillförlitliga metoder som biokol, bio-olja, kolinlagring i jordbruket, samt kolinlagring genom mineralisation(cement) m.m.

Bränslestrateger

Oktober - Februari
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser bränslestrateg med fokus på samtliga delar i bränslehanteringsprocessen.

Konsulttjänster för skog, skadevärdering och mark/markåtkomst

November - Mars
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ny upphandling som avser konsulttjänster för bland annat skog, mark och skadevärdering, samt markåtkomst/markförhandling. Mer specifikt omfattar upphandlingen konsulter som kan hjälpa till med att exempelvis värdera träd som behöver fällas inför ny schakt, värdera skördeskador vid grävning i åkrar mm, värdera mark på längre schaktsträckor med olika impediment som tex åkermark, skogsmark, vägområde, mm, eller exempelvis värdera skog om det behövs såga ny ledningsgata.

Överordnade mätvärdeshanteringssystem

Februari - Juni
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Förnyelseupphandling som omfattar överordnade mätvärdeshanteringssystem i form av system för insamling och hantering av mätvärden från el, fjärrvärme, vatten och gasmätare. Upphandlingen omfattar även plattform för hantering av dessa mätvärden, samt övriga tillhörande produkter och tjänster.

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.