Upphandlingskalender

Till grund för upphandlingskalendern är de medlemsmöten och -dialoger, som vi har löpande under året och där vi tar reda på medlemmarnas behov och önskemål. Vi genomför också en omvärldsanalys för att se vad som är på gång inom branschen och vad som kan bli aktuellt att handla upp framöver.

Som medlem hos Sinfra är du alltid välkommen att kontakta oss och diskutera dina tankar och idéer kring framtida upphandlingar.

Pågående och kommande upphandlingar

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Överprövad
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

El-, Belysning och Fibermateriel inkl. Kundlager

September - Mars
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se
Förnyelseupphandling för produkter inom el-, belysning och fibermaterial. Exempel på produkter som kommer att ingå är kablar, kabelrör och armaturer, möjlighet att upprätta ett kundlager, dvs ett lager i nära anslutning till verksamheten kommer också att ingå i upphandlingen.

Pumpstationer

Oktober - Mars
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av större Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov.

Förnyelsebara bränslen

Oktober - Februari
Status: Avtalsteckning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser i första hand Förnyelsebara bränslen med tillhörande produkter och tjänster. Upphandlingen innefattar både förnyelsebara bränslen som drivmedel och eldningsolja.

Områdessäkerhet

Oktober - Februari
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ny upphandling som avser områdessäkerhet i form av fysiskt skydd (ex. grindar och staket) och säkerhetssystem (ex. områdeslarm, kameraövervakning och passersystem).

Laboratoriemateriel

November - Februari
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av laboratoriemateriel.

Schakt- och grävtjänster

November - Mars
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Sinfra avser att teckna ramavtal gällande schakt- och grävtjänster inklusive maskiner och förare samt tillhörande tjänster för medlemsspecifika uppdrag.

Självriskelimineringsförsäkring

December - April
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal, men där det finns planer på att bredda ramavtalets omfattning. Vi tar gärna emot tips på förbättringar/nya idéer till den kommande upphandlingen.

Specialverktyg och maskiner för hantering av kabel och lina

December - April
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

I upphandlingen Specialmaskiner och verktyg för hantering av kabel och lina kommer exempelvis: linjemaskiner, blåsmaskiner, kabelmatare, vinschar att ingå. Även eventuella tjänster knutna till området tex. service och reparation.

SCADA-system

December - Juni
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

I upphandlingen ingår överordnade styrsystem inklusive kringutrustningar. Under förstudiefasen arbetar vi med att ta fram mer detaljerat innehåll och tar gärna emot input på vad som kan ingå i kommande ramavtal.

Avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga

Februari - Juli
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen omfattar leveranser av avstängningsventiler för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga samt därtill hörande produkter system och tjänster.

Hyra av maskiner, verktyg och övrig utrustning

Februari - Maj
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ny upphandling som avser hyra av bland annat maskiner, verktyg, bodar, vagnar och övrig utrustning. Vi tar gärna emot input inför denna kommande upphandling.

Revisions- och underhållstjänster för produktionsanläggningar

April - September
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen omfattar revisions- och underhållstjänster som efterfrågas i samband med revisioner, underhåll, ombyggnationer och reparationer av vatten- och rökgasreningsutrustning samt kringutrustning i anläggningar för energiproduktion. Innefattar olika områden såsom Mekaniskt Underhåll, Eldfast infodring, saneringstjänster, El och automation m.m

Upphandlingsprocessens steg

Förstudie
Omfattningen av det som ska handlas upp fastställs. Information om produkten/tjänsten samlas in från medlemmarna och genom en marknadsundersökning hittas potentiella leverantörer, utbud och prisbild.

Leverantörskvalificering
Annonsering sker via Mercell TendSign och TED (EU:s databas för offentliga upphandlingar). Potentiella anbudsgivare ges möjlighet till intresseanmälan och en kontroll av intressenter genomförs utifrån specifika krav.

Anbudslämning
Kvalificerade anbudsgivare får ta del av upphandlingsdokumenten med samtliga krav och villkor och ges möjlighet att lämna anbud.

Anbudsutvärdering
Upphandlarna genomför en utvärdering av inkomna anbud utifrån ställda krav och utvärderingskriterier.

Avtalsspärr
Tidsfrist på 10 dagar från att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickats ut. Under denna tid finns det möjlighet för anbudsgivarna att ansöka om överprövning.