För att stärka kraven inom säkerhet och social hållbarhet har en ny version av Uppförandekod för leverantörer tagits fram. Syftet är att höja standarden för alla ramavtalsleverantörer när det gäller säkerhet och jämställdhet/mångfald samt att nyttja Sinfras potential för att påskynda utvecklingen runt detta.

Uppförandekoden är en bilaga till ramavtal med leverantörer och utgör underlag för frågor i den årliga hållbarhetsenkäten, leverantörsrevisioner samt även eventuella beslut vid uppsägning av avtal med ramavtalsleverantörer på grund av allvarliga brister i hållbarhetsarbetet.

Vad är nytt?
Säkerhet: Grundar sig på lagkrav, vilket innebär en tydligare formulering att ramavtalsleverantörer måste uppfylla lagkrav för robusta, samhällsviktiga och säkerhetskänsliga verksamheter eller annan skyddslagstiftning.
Jämställdhet/mångfald: Grundar sig i Global Compacts sju principer för Women Empowerment Principles, vilket vägleder företag att aktivt arbeta med jämställdhet. Det innebär att Sinfra kan undersöka hur aktivt och strukturerat leverantörer arbetar med frågan.

Vad gäller?
• Upphandlingar med signerade ramavtal från och med den 1 november 2023 kommer att inkludera den nya uppförandekoden
• Upphandlingar med signerade ramavtal innan den 31 oktober 2023 kommer att hanteras enligt fram till den tidpunkten gällande uppförandekoden. Successivt kommer dessa ramavtal att vid eventuell förnyelseupphandling övergå till den nya versionen av uppförandekod.