Sinfra är en nationell inköpscentral och upphandlingspartner och vi ägs av våra medlemmar, där vi är en naturlig del av medlemmarnas inköpsverksamhet. Vårt mål är att skapa effektivitet och trygghet för våra medlemmar samtidigt som vi genom våra upphandlingar och avtal erbjuder bästa möjliga villkor vid avrop av produkter, system och tjänster.

Medlemmarna är vår största tillgång och resurs och vår verksamhet byggs på förtroende och tillit. Huvudmålet för Sinfra är att tillhandahålla medlemsnytta genom att ständigt sträva efter att skapa ett mervärde för våra medlemmar.

För att på bästa sätt möta medlemmarnas önskemål och krav är verksamheten under ständig utveckling. En viktig del i den processen är att bevaka medlemmarnas intressen och utmaningar för att på så sätt säkerställa att rätt produkter, system och tjänster handlas upp. En annan viktig funktion för Sinfra är att genom omvärldsbevakning säkra så att nya, innovativa och hållbara teknik- och systemlösningar kan tillföras energi och VA-branschen för att rationalisera och effektivisera och systemen.

En central del är att Sinfra ansvarar för och genomför hela upphandlingsprocessen som ombud för medlemmarna vilket spar pengar, tid och resurser åt medlemmarna. Dessutom ställer vi höga krav i upphandlingarna både med avseende på teknik och hållbarhet. När en medlem väljer att genomföra en upphandlingsprocess i egen regi tar detta ca 4 månader i anspråk och brukar beräknas till en kostnad av motsvarande ca 100´ kr.

Vår upphandlingsprocess resulterar ofta i att parallella avtal tecknas vilket ger en stor valfrihet vid avrop av produkter system och tjänster. Utöver att beställaren kan välja fritt bland tillgängliga leverantörer, produkt – och systemutbud finns även möjlighet att konkurrensutsätta villkoren inom ramen för avtalen. Allt för att våra medlemmar ska få bästa möjliga villkor.

Nya medlemmar tillkommer kontinuerligt samtidigt som omsättningen i ramavtalen ständigt ökar.
Det betyder att intresset och gensvaret från våra medlemmar är stort vilket innebär att förhoppningarna och tilltron till Sinfra ökar. Fantastiskt roligt tycker vi!

Lars-Eric Larsson
tf VD Sinfra