Ramavtal

Genom upphandlingar enligt LUF tecknar Sinfra kontinuerligt ramavtal med leverantörer inom olika områden. Dessa ramavtal är sedan tillgängliga för samtliga medlemmar att avropa från oavsett verksamhet eller tidpunkt för inträde i Sinfra. Vid avrop på avtalen betalar leverantören en viss procentandel, kickback, till Sinfra. Vi arbetar för att denna procentsats ska vara så låg som möjligt och i det närmaste försumbar.

Vårt upphandlingsteam är organiserat i kategorier – Värme & Kyla, El & Fiber, Vatten & Avlopp, Tjänster & Konsulter, Avfall & Återvinning samt Hamn. Inför varje verksamhetsår sätter de upp en plan över vilka upphandlingar som ska genomföras för att bäst tillgodose medlemmarnas behov. Till sin hjälp har de kategoriteam där representanter för medlemsbolagen ingår.

Samtliga ramavtal har ett tydligt hållbarhetsperspektiv och vi följer kontinuerligt upp att våra leverantörer lever upp till våra medlemmars krav på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.