Sedan april har råvarumarknaden stabiliserat sig och vi har sett en kraftig prisnedgång. Det innebär att priserna på fjärrvärme- och fjärrkylarör stadigt har minskat sedan juni, vilket är en väldigt glädjande utveckling för branschen som helhet men framför allt för Sinfras medlemmar.

Under 2021 såg vi drastiska prisökningar på flera råvarugrupper, varav stål och plast var två av dem. Stålpriserna dubblerades på ett halvår och de flesta plasterna ökade med ca 30%. Detta slog väldigt hårt mot fjärrvärmebranschen i stort men också specifikt mot priserna på fjärrvärme- och fjärrkylarör. Under våren 2021 förhandlade Sinfra därför priserna med samtliga ramavtalsleverantörer inom detta ramavtalsområde. Efter några månader där vi förhandlat ned prisökningarna betydligt höjde vi priserna. Vi skrev också ett tilläggsavtal med en prisjusteringsmodell som skulle säkerställa att Sinfras medlemmar inte bara skulle få ökade kostnader när råvarupriserna gick upp utan även prissänkningar när råvarupriserna gick ned. Under hösten 2021 sjönk priserna på både stål och plast vilket resulterade i en stegvis prisnedgång på fjärrvärme- och fjärrkylarör. Denna nedgång fortsatte under vintern och i slutet på februari så var priserna drygt 3% lägre än i juli 2021.

Rysslands invasion av Ukraina orsakade en stor oro på marknaden. De europeiska bolag som köpt råvaror från fabriker i Ryssland eller Ukraina var tvungna att byta leverantörer, vilket påverkade tillgången, och priserna på stål och plast för alla europeiska fabriker. Samtliga plastpriser gick upp och stålpriset ökade med drygt 50% under mars. Det återspeglades i priserna för fjärrvärme- och fjärrkylarör, som ökade kraftigt. I juni hade vi de högsta priserna som var ca 19% högre än i juli 2021. Detta motsvarar den ökning på råvarumarknaden som vi såg i april då det är en fördröjning i prisjustering på 2 månader.

Sedan april har dock marknaden stabiliserat sig och vi har sett en kraftig nedgång på samtliga råvarupriser. För stålet är vi nere på en så låg prisnivå som vi inte sett sedan januari 2021 och för flera plaster är nedgången nästan lika stor. Det innebär att priserna på fjärrvärme- och fjärrkylarör stadigt har gått ned sedan juni och är just nu 6% lägre än juli 2021 och från 1 oktober kommer att vara drygt 11% lägre.

Detta är en väldigt glädjande utveckling för branschen som helhet men framför allt för Sinfras medlemmar. Sinfra fortsätter att följa råvaruprisutvecklingen noga tillsammans med våra ramavtalsleverantörer och hoppas på en fortsatt prisnedgång.