Flera EU-länder har identifierat möjligheter, och nödvändigheter, att växla upp arbetet med innovationsupphandling för att nyttja den tekniska utvecklingen och ta tillvara digitaliseringens transformerande effekt. En viktig del i arbetet är att utbyta erfarenheter, kompetenser och goda exempel mellan de olika medlemsländerna.

Under 2017 inledde EU-kommissionen strukturerade erfarenhetsutbyten kopplade till frågor såsom:

  • Hur bygger vi ett strategiskt ramverk inom innovationsupphandling?
  • Hur bygger vi kapacitet för att arbeta med innovationsupphandling?
  • Vad krävs i form av finansiering och andra incitament?
  • Hur kan vi mäta, utvärdera och följa upp utvecklingen av innovationsupphandling?

Från Sverige deltog vi på Upphandlingsmyndigheten samt innovationsmyndigheten Vinnova för att delge och bidra med våra erfarenheter. Vår medverkan syftade även till att hämta kunskap för att utveckla bättre stöd och tjänster till de som ska genomföra eller delta i innovationsupphandlingar i Sverige.

– Utmaningarna med innovationsupphandling är väldigt lika i många länder, och fler aktörer bör gemensamt identifiera samhälleliga utmaningar och behov för marknaden. Det handlar om bättre dialog internt inom offentliga verksamheter samt med företag i tidiga skeden, säger Niklas Tideklev, strateg med ansvar för innovation på Upphandlingsmyndigheten.

– Framför allt handlar det i alla medlemsländer om att få en starkare strategisk ställning för upphandling generellt och innovationsupphandling i synnerhet, fortsätter Niklas Tideklev.

Bland de utmaningar som finns i ett antal medlemsländer, och som ofta blir särskilt tydlig i Sverige, är att en splittrad efterfrågan skapas. Exempelvis genomför fristående statliga myndigheter och många kommuner och landsting  sina innovationsupphandlingar själva, istället för att samverka.

– Det kräver i många fall en samverkan för att kunna driva marknaden framåt. Att arbeta i beställarnätverk och beställargrupper kan därför vara en framgångsfaktor, säger Niklas Tideklev.

Utöver EU-kommissionens erfarenhetsutbyte vill de även ge ytterligare stöd för innovationsupphandling, bland annat med vägledningar. Upphandlingsmyndigheten lämnade i december 2017 synpunkter på ett utkast på en ny vägledning om innovationsupphandling från kommissionen.

 

Pulicerad 12 juni, Upphandlingsmyndigheten.