De svenska utsläppen av växthusgaser ska ner till noll senast år 2045. Men utsläppen minskar långsamt. Med nuvarande takt kommer vi inte att nå målet. Ett sätt att öka takten är att i offentliga upphandlingar ställa krav på minskad klimatpåverkan. Något som det finns stora möjligheter att göra och som många företag dessutom efterfrågar.

Upphandlingsmyndigheten har analyserat hur stor påverkan kommunernas inköp har på klimatet. Analysen visar att kommunernas utsläpp av växthusgaser från inköp uppgår till drygt 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Det motsvarar de årliga utsläppen från cirka 5,4 miljoner personbilar.

Fossilfritt Sverige samlar idag över 400 aktörer som delar målet att vi ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att 13 olika branscher formulerat färdplaner för hur de ska bli fossilfria med stärkt konkurrenskraft som följd. Hållbarhet är nämligen lönsamt.

Flera av färdplanerna pekar ut offentlig upphandling som en nyckel för att fossilfria produkter ska konkurrera ut de fossila. Ett exempel är bygg och anläggningssektorn som vill att det offentliga ska gå före i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Näringslivet upplever idag att kommunerna inte tillräckligt använder sig av det strategiska verktyg som offentlig upphandling kan vara. Så kan vi inte ha det. Kommunerna måste bli mer offensiva och ställa tuffare hållbarhets- och klimatkrav i sina upphandlingar.

Debattartikel hämtad från Upphandlingsmyndigheten 20190911

Läs hela artikeln på Upphandlingsmyndighetens hemsida!

Share This