Marknaden för halvledare samt vissa elkomponenter är fortsatt ansträngd. Med anledning av detta har vi gått ut med förfrågan till våra ramavtalsleverantörer inom berörda områden för att få veta hur marknadssituationen påverkar deras möjlighet att leverera till våra medlemmar.

Halvledarbrist och förseningar elmätare
Många av leverantörerna för elmätare anger att de, på grund av halvledarbrist, har vissa förseningar i leveranskedjan, som i sin tur påverkar Sinfras medlemmar. Det råder stor osäkerhet även framöver och det är av stor vikt att medlemmarna har god framförhållning i sina projekt. Leverantörerna har svårt att lämna någon specifik prognos kring hur länge detta riskerar att pågå och anger uppskattningar från ytterligare ett par månader till andra kvartalet 2022.

Nätstationer och transformatorer

För ramavtalet Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster ser vi också risk för leveransförseningar. Sinfras ramavtalsleverantörer inom området ger följande uppskattning gällande aktuella leveranstider:

 • Nätstationer
  Leveranstider mellan 8 och 20 veckor beroende på material och storlek
 • Mellanspänningsställverk
  Leveranstider mellan 8 och 16 veckor beroende på fabrikat
 • Lågspänningsställverk
  Leveranstider mellan 4 och 18 veckor beroende på fabrikat
 • Distributionstransformatorer
  Leveranstider mellan 8 och 26 veckor beroende på fabrikat och storlek

Sammantaget är det väldigt lång leveranstid för nätstationer och transformatorer och hos en del av leverantörerna är det inte längre möjligt att få en leverans under 2021. Leverantörerna uppmanar Sinfras medlemmar att vara ute i god tid med sina beställningar och om möjligt prioritera dem i samråd med leverantören.

Sinfra vill i och med detta uppmana medlemmarna att ha god framförhållning och se över tidplaner för kommande projekt samt prioritera om där så är möjligt. Vi hoppas självklart på en återgång till normala leveranstider så snart som möjligt. Information kring förseningarna finns i Medlemsportalen för berörda ramavtalsområden och leverantörer.