Försäkringsförmedlartjänster

December - December
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkringsområdet samt försäkrings- och konsulttjänster, riskanalyser, rådgivning och kartläggning inför lämpliga försäkringsupplägg.

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Överprövad
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Nyförläggning med schaktfria metoder

Maj - September
Status: Avtalsteckning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Nytt ramavtalsområde som avser styrd borrning, hammarborrning, AT-borrning och jordraket.

Stål-, koppar-, rostfria rör och böjar

Juni - Januari
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser huvudsakligen leverans av stål-, koppar-, rostfria rör och böjar samt tillhörande produkter, system och tjänster för användning till fjärrvärme- och fjärrkyla samt VA-verksamhet.

Energimätare för värme och kyla

Augusti - Januari
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se
Upphandlingen avser i första hand Energimätare för värme och kyla. I andra hand avser upphandlingen kommunikation och insamlingssystem, installation samt tillhörande produkter och tjänster.

Pumpstationer

Augusti - December
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av större Pumpstationer med tillhörande produkter och tjänster, specificerade för medlemmens behov.

Drönartjänster

September - December
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

I huvudsak drönartjänster gällande Vatten & Avlopp, Värme & Kyla samt El & Fiber. Exempelvis besiktning/felsökning av stolpar, master, linor och solceller. Mäta ytor för exempelvis bränslelager, projektering inför schaktarbeten mm.
Eventuellt kommer även köp/hyra av drönare ingå.

El-, Belysning och Fibermateriel inkl. Kundlager

September - Mars
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se
Förnyelseupphandling för produkter inom el-, belysning och fibermaterial. Exempel på produkter som kommer att ingå är kablar, kabelrör och armaturer, möjlighet att upprätta ett kundlager, dvs ett lager i nära anslutning till verksamheten kommer också att ingå i upphandlingen.

Verktyg med tillbehör, arbetskläder och skyddsutrustning, hydraulik, lyft och last

September - December
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal. Rubriken sammanfattar upphandlingens omfattning väl. Vi tar gärna in tips på förbättringar/nya idéer till den kommande upphandlingen.

Betongrör/Betongbrunnar

Oktober - Mars
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av betongrör, markförlagda rördelar och brunnar i betong.

Förnyelsebara bränslen

Oktober - Februari
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Upphandlingen avser förnyelsebara bränslen för produktion. Ett nytt avtalsområde inom Sinfra.

Områdessäkerhet

Oktober - Februari
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ny upphandling som avser områdessäkerhet i form av fysiskt skydd (ex. grindar och staket) och säkerhetssystem (ex. områdeslarm, kameraövervakning och passersystem).

Laboratoriemateriel

December - April
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser köp av laboratoriemateriel.