Hållbarhetsutvärdering

Sinfra skickar varje år ut en hållbarhetsutvärdering till alla ramavalsleverantörer där de får svara på frågor om sitt hållbarhetsarbete för att följa upp sin efterlevnad av Sinfras uppförandekod. Ramavtalsleverantörernas svar på enkätfrågorna räknas om till poäng där medelvärdet blir ett ”hållbarhetsindex”. Varje ramavtalsleverantör får ett enskilt hållbarhetsindex, vilket finns tillgängligt för medlemmarna i Medlemsportalen för att ge möjlighet till att utvärdera ramavtalsleverantörerna baserat på hållbarhet. Vi räknar även ut ett sammanlagt hållbarhetsindex för alla ramavtalsleverantörer vilket gör det möjligt för den enskilde leverantören att jämföra sig mot övriga, samt för oss att se trenden kring ramavtalsleverantörernas utveckling.

Frågorna i hållbarhetsutvärderingen kommer från och med hållbarhetsutvärderingen 2021 vara indelade i följande områden:

Styrning

 • Certifieringar
 • Hållbarhetsansvarig
 • FN:s Global Compact
 • Hållbarhets-rapportering
 • Lagefterlevnad
 • Uppförandekod
 • IT-säkerhet

Miljö

 • Miljöpolicy
 • CO2-utsläpp
 • Fossilfria transporter
 • Cirkulärt
 • Kemikalier

Arbetsförhållanden

 • Kontrakt och avtal
 • ILO:s kärnkonventioner
 • Arbetarskydd och arbetsrätt
 • Arbetsmiljö

Etik

 • Mänskliga rättigheter och jämställdhet
 • Affärsetik

Underleverantörer

 • Krav på leverantörer
 • Utvärdering av leverantörer

Hållbarhetsutvärdering 2020

Hållbarhetsindex för 2020 är 3,70 på en femgradig skala. Det är att jämföra med föregående års hållbarhetsindex 3,81 en nedgång totalt sett. Nedgången beror i stor utsträckning på det stora antalet nya ramavtalsleverantörer, som generellt har ett lägre betyg på hållbarhetsarbetet jämfört med befintliga. Jämförelsevis har de nya leverantörerna ett medelvärde på 3,44 jämfört med 4,05 hos de befintliga, som Sinfra har haft avtal med under en längre period.

Bland de befintliga leverantörerna har hela 76% förbättrat sig i år jämfört med föregående år. Genom att jobba aktivt med våra nytillkomna ramavtalsleverantörer ska förhoppningsvis även de förbättra sig till nästa gång, vilket är målsättningen med allt vårt hållbarhetsarbete.

En annan glädjande trend är att andelen leverantörer som kan erbjuda fossilfria transporter har ökat jämfört med tidigare år. Det är bra att allt fler kan erbjuda fossilfria transporter eftersom det är ett hållbarhetsområde som våra medlemmar har prioriterat högt. Därför är det positivt att allt fler ramavtalsleverantörer kan erbjuda åtminstone en viss andel fossilfria transporter.