Hållbara upphandlingar

För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv.

Hållbarhetsperspektivet är i fokus redan i våra utredningar inför upphandlingarna när vi specificerar vad som ska upphandlas och hur behovet ser ut hos våra medlemmar. I ramavtalet ställs sedan grundläggande hållbarhetskrav som att ramavtalsleverantören ska arbeta enligt ISO 14001 och ISO 45001 samt FN:s Global Compacts tio principer. Ramavtalsleverantörernas hållbarhetsarbete är alltid en del som väger tungt i utvärderingen, där vi utvärderar hållbarhet baserat på kriterier som t.ex. fossilfria transporter eller återvinningsgrad beroende på vad som är relevant i aktuellt ramavtalsområde. I samband med signering av ramavtalet signeras även Sinfras uppförandekod av alla ramavtalsleverantörer. Vår uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

Sinfra är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vårt interna ledningssystem är integrerat och omfattar förutom vår miljöcertifiering även annan styrning av organisationen i linje med Sinfras roll och uppdrag.