Hållbara upphandlingar

För Sinfra är hållbarhet grunden i allt vi gör. Syftet med vår verksamhet är att förse våra medlemmar med produkter och tjänster via ramavtal med ramavtalsleverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår strävan är att alltid tillhandahålla de bästa, mest hållbara produkterna och tjänsterna, både ur tekniskt, miljömässigt, ekonomiskt samt ur ett CSR-perspektiv. Genom dialog med medlemmar, leverantörer, myndigheter, branschföreningar driver vi utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Sinfra har ett väl inarbetat koncept för hållbar upphandling. Hållbarhetsperspektivet beaktas alltid i våra utredningar inför upphandlingarna när vi specificerar vad som ska upphandlas och hur behovet ser ut hos våra medlemmar. I upphandlingsprocessen ställs alltid hållbarhetskrav och leverantörernas hållbarhetsarbete är alltid en post som väger tungt i utvärderingen. I grunden ligger Sinfras uppförandekod för leverantörer. För att komma i fråga som ramavtalsleverantör hos Sinfra krävs att leverantören åtar sig att följa vår uppförandekod.

Uppföljning är en nyckelprocess för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Sinfra har tagit fram en självutvärderingsenkät, där vi ställer ett antal frågor utifrån vår uppförandekod för leverantörer. Självutvärderingen genomförs en gång per år och skickas ut till samtliga av våra ramavtalsleverantörer. Ramavtalsleverantörerna beskriver där själva sitt hållbarhetsarbete. Svaren sammanställs och utvärderas sedan enligt en fast mall. I och med detta arbetssätt kan vi följa utvecklingen hos våra ramavtalsleverantörer och kan påverka dem att förbättra sitt hållbarhetsarbete. För Sinfra är rörelsen det viktiga. Ramavtalsleverantörerna har kommit olika långt i sitt hållbarhetsarbete och syftet är att vi tillsammans ska driva utvecklingen framåt. Om vi kan påverka fler till att lyfta sitt hållbarhetsarbete gör vi större skillnad än om vi skulle stänga ute dem som inte har kommit så långt och enbart liera oss med dem som ligger längst fram.