GDPR – Dataskyddsförordningen

GDPR (general data protection regulation) tillämpas från den 25 maj 2018. GDPR påverkar alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter.

Syftet med GDPR är att stärka individens intressen och skydd vad gäller uppgifter som berör denne. För att få behandla personuppgifter krävs laglig grund och att det finns ett tydligt syfte. Man får endast behandla de uppgifter som behövs för ändamålet. Det ska finnas dokumenterade rutiner för hur uppgifterna hålls uppdaterade, hur de skyddas samt raderas när de inte längre behövs.

I vårt arbete har vi bland annat kartlagt interna rutiner, var personuppgifter sparas och hur vi på bästa sätt ska arbeta i enlighet med GDPR. Längre ned på denna sida hittar du vår uppförandekod.