​Faktureringsrutin​ vid avrop

Den nya faktureringsrutinen FakturaDirekt innebär att leverantörer inte längre fakturerar Sinfra. I stället skickas fakturan direkt till avropande medlemsbolag.

Obligatorisk information på fakturan

Utöver lagstadgade krav på fakturainnehåll samt eventuella särskilda krav från medlemsbolag ska fakturan alltid innehålla följande uppgifter:

  • Texten ”Sinfra ramavtal – [referensnummer/ramavtalsnummer]”
  • Uppgift om köparen, leveransadress samt av köparen krävd referens/referenskod
  • Kopia av eller referens till samtliga beställningar som fakturan omfattar
  • Benämning och antal avlämnade varor samt pris per vara enligt gällande ramavtal
  • Eventuella bilagor som tillhör fakturan
  • I fakturan ska avdrag göras för eventuella viten och andra ersättningar från leverantören avseende den månad som fakturan avser
  • Kreditfaktura skall innehålla uppgift om debetfakturanummer

Rapportering till Sinfra

Statistikrapportering
Leverantören ska lämna statistik till Sinfra över samtliga avrop föregående period enligt ramavtalet som slutits. Om inga avrop genomförts under perioden behöver ingen statistik lämnas. Om rapporteringsdagen är en arbetsfri dag, får statistikrapporteringen lämnas förgående arbetsdag.

Kickbackrapportering
Sinfra har rätt till kickback från leverantören enligt ramavtalet. Leverantören ska därför senast den 15:e varje kalendermånad redovisa till Sinfra all sin fakturering under föregående kalendermånad. Om den 15:e är en arbetsfri dag ska kickbackrapportering ske föregående arbetsdag.