Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Ett DIS skiljer sig från ett traditionellt ramavtal på flera sätt. Leverantörer kan ansluta sig till systemet när som helst och kan även lämna systemet när som helst. Sinfras medlemmar gör upphandlingar i DISet enligt en särskild rutin enligt nedan. 

I Medlemsportalen framgår det tydligt vilka ramavtalsområden som ska upphandlas med hjälp av DIS och där finns även mallar för att underlätta processen.

 

1. Leverantörerna ansöker till DIS

Sinfra kvalificerar anbudsgivare som sedan kan besvara medlemmarnas specifika upphandlingar​.

2. Medlemmen gör en förstudie

Förstudien blir ett underlag till beslutsprocessen.

  • Kontakta Sinfra med en uppskattad tidplan för upphandlingen.​
  • ​Läs igenom och signera fullmakt.​
  • Dokument som kan underlätta förstudien​ finns i Medlemsportalen​.
3. Medlemmen tar fram underlag

Följande dokument skickas till Sinfra:

  • Upphandlingsunderlag​
  • Utvärderingsmall​
  • Kontraktsmall​

I Medlemsportalen finns mallar som kan användas. Dessa är framtagna för att Sinfra ska kunna bistå med hjälp vid utvärdering, men om stora justeringar sker eller om mallarna inte används har Sinfra inte möjlighet att genomföra utvärderingen.

4. Sinfra publicerar upphandlingsunderlag

På uppdrag av medlem, publicerar Sinfra upphandlingsunderlag till kvalificerade leverantörer. Därefter har leverantörerna i DISet möjlighet att lämna anbud.

5. Sinfra öppnar och utvärderar inkomna anbud

Utvärderingen kan ske på två sätt:

  1. Om Sinfras mallar, utan större förändringar, har använts, tar Sinfra fram ett förslag till beslut och skickar till medlemmen. ​
  2. Om stora ändringar har gjorts i mallarna eller om egna dokument har använts, gör medlemmen en egen utvärdering och tar beslut. ​

Medlemmen meddelar Sinfra sitt beslut, som i sin tur, på uppdrag av medlem, skickar tilldelningsbeslut till anbudsgivare.

6. Eventuell avtalsspärr inväntas

Invänta att eventuell avtalsspärr löper ut. Därefter tecknar medlemmen kontrakt med leverantören och leverans sker.