< Tillbaka

Case

Ramavtal med anpassningar

Uppdragsgivare:
Energibolag

Typ av uppdrag:
Offentlig upphandling

När:
September 2023

Inköpsresurs Sinfra:
Josefine Forsgren och Elia Özer

Uppdrag och behov

Medlemmen behövde förnya sitt ramavtal för Elektrikertjänster. De hade stött på flera utmaningar med det tidigare avtalet, som krävde förbättringar för att möta deras behov. De behövde hjälp att utforma ett nytt ramavtal och vände sig till Sinfra för stöd och expertis.

Arbetsprocessen

Kravspecifikation och Utmaningsanalys
Ett nära samarbete etablerades mellan Sinfra och Medlemmen för att identifiera utmaningar från det tidigare avtalet. Detta innebar flera diskussioner och arbetsmöten för att skapa en detaljerad kravspecifikation som speglade företagets unika behov och mål.

Ramavtalsstrategi
Med kravspecifikationen som grund utformades ett nytt ramavtal. Detta innehöll specifika klausuler och villkor anpassade för att undvika de tidigare fallgroparna, med särskilt fokus på flexibilitet, riskhantering och kostnadseffektivitet.

Upphandlingsprocess och Leverantörsval
Sinfra genomförde en strukturerad upphandlingsprocess, där potentiella leverantörer bjöds in att lämna anbud. Detta följdes av en noggrann utvärdering av anbuden för att säkerställa att de uppfyllde de uppsatta kraven och förväntningarna.

Resultat

Samarbetet med Sinfra har lett till att medlemmen nu kan dra nytta av förbättrade och mer kostnadseffektiva tjänster i det mer omfattande ramavtalet som är anpassat efter deras specifika behov, samtidigt som de undviker tidigare fallgropar.