Medlemmarnas behov och önskemål ligger alltid till grund för Sinfras val av upphandlingsområden. Vi utvecklar ständigt nya upphandlingsområden som skapar effektivitet och mervärde för medlemsföretagen. En viktig prioritering i det arbetet är att utgå från de utmaningar som medlemsföretagen står inför och låta dessa vara vägledande vid Sinfras val av nya upphandlingsområden.

När Sinfras och medlemmarnas utmaningar sammanfaller så strävar Sinfra efter att tillhandahålla ramavtal som omfattar produkter, system och tjänster som tillgodoser medlemmarnas behov, önskemål och krav. I takt med ökande investeringsnivåer och minskande intäktsnivåer tvingas medlemsföretagen ständigt söka kostnadseffektiva lösningar och metoder i produkter, system och tjänster som är långsiktigt hållbara och som kan säkra verksamheten över tid.

Många av Sinfras medlemsorganisationer står idag inför stora investeringsbehov, antingen i befintliga eller nya anläggningar. Dessa investeringar innebär en belastning på företagens redan ansträngda balansräkningar. En annan betydande faktor är att infrastrukturen blir allt äldre. Förnyelsetakten motsvarar inte alltid behoven av förnyelse. Eller när medlemsföretagens kunder vill spara så minskar energi- och vattenverksamheternas intäkter.

När intäktsnivåerna blir allt lägre och reinvesteringsbehoven ökar betyder det att verksamheterna måste hitta kostnadseffektiva investeringar även söka efter alternativa intäktsmöjligheter i form av produkter och system som skapar ett mervärde för kunden. I och med digitaliseringen efterfrågar våra medlemmars kunder i högre grad produkter och system som bygger på moderna kommunikationsplattformar och ”appar”. Kunder vill kunna mäta sin egen förbrukning på individnivå.

I Sinfras uppdrag ligger att för medlemmarnas räkning ständigt vara uppdaterade på innovativa och nyutvecklade lösningar för produkter, system och tjänster som kan livslängsförlänga systemen och på ett kostnadseffektivt sätt rationalisera drift- och underhållsarbetet.
Det samtidigt viktig att Sinfra följer utvecklingen i omvärlden med avseende på ”smarta och säkra kommunikationslösningar” så att dessa som erbjudas till medlemmarna.

Lars-Eric Larsson
tf VD Sinfra